To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

خشونت خانوادگی

خشونت خانوادگی چیست؟
درک خشونت خانوادگی به شما در چگونگی برخورد با آن کمک می کند.

خشونت خانوادگی

خشونت خانوادگی  نوعی رفتار سودجویانه در روابط نزدیک و انواع دیگر روابط در خانواده است که در آن یک شخص خود را نسبت به دیگری قوی تر می بیند و در وی هراس ایجاد می کند.  این امر به خشونت خانوادگی یا خشونت در رابطه بین زوجین نیز معروف است. 

این نوع خشونت ممکن است در روابط گوناگون روی دهد، مثل زن و شوهر یا دوست پسر و دوست دختر، بزرگسالان و کودکان یا بزرگسالان و والدین مسن آنها، بین یک فرد و فامیل وی مثل عمه، عمو، پدربزرگ و مادربزرگ، یا افرادی که با هم زندگی می کنند ولی رابطه جنسی با هم ندارند.

 

این رابطه، به رابطه اجبار و کنترل موسوم است. کسانیکه با دیگران رفتار خشونت آمیز دارند "عاملین رفتار خشونت آمیز" نامیده می شوند.

خشونت خانوادگی همیشه با قطع رابطه از بین نمی رود بهمین دلیل این نوع رفتار ممکن است بین دونفر که از هم جدا شده اند نیز روی دهد.

کسانیکه رفتار خشونت آمیز دارند از ترفندهای گوناگونی برای حفظ سلطه و کنترل خود بر دیگران بهره می برند شامل:

 • خشونت جسمانی مثل فشردن گلو، کتک زدن، هل دادن و تهدید به آسیب جسمانی وارد کردن.

 • خشونت جنسی، وادار کردن فرد به انجام سکس یا کارهای سکسی که وی تمایلی به انجام آنها ندارد.

 • سوء استفاده عاطفی، نام نهادن بر روی طرف مقابل و تحقیر کردن وی، و رفتار بی ادبانه.

 • جدا کردن شخص از کسانیکه از او حمایت می کنند، یا خانواده و یا استفاده از خانواده و جامعه برای ترساندن وی. این می تواند شامل فرستادن پیام  تلفنی و یا دادن پیغام با استفاده از فیس بوک باشد.

 • تعقیب کردن یا زیرنظر گرفتن کارهای شخص مقابل شامل جاسوسی از شخص با استفاده از اینترنت، از طریق رسانه های همگانی، یا استفاده از GPS و غیره.

 • سوء استفاده روانی مثل مقصر دانستن شخص در خصوص رفتارش، گفتن این امر به طرف مقابل که وی مشکل روانی یا اختلال ذهنی دارد، بازی و وارونه جلوه دادن حقیقت، جابجا کردن وسایل شخصی یا وسایل خانه و انکار آن، و نیز انکار این مسئله که شخص رفتار سودجویانه دارد.

 • سوء استفاده مالی مثل خرجی ندادن، مانع از کار کردن طرف مقابل شدن، سوء استفاده از سیستم حمایت از کودک، ترساندن طرف مقابل برای اینکه یک مدرک قانونی یا مالی را امضاء کند و بدین ترنیب بدهکار شود، بزور از کسی پول خواستن.

 • مانع از انجام امور دینی طرف مقابل شدن یا وادار کردن وی به پذیرش دین و مذهب جدید

 • آسیب جسمی رساندن  یا تهدید به انجام آن نسبت به دوستان و نزدیکان شامل فرزندان.

 • آسیب جسمی رساندن به حیوانات خانگی یا تهدید به انجام آن

 • سوء استفاده از قانون مثل سوء استفاده از قانون خانواده برای ترساندن، استثمار، یا تضعیف دیگران

سوء استفاده کنندگان از روش های مختلف که در هر رابطه منحصر به فرد است برای القاء کنترل خود بر دیگران استفاده می کنند. در برخی از روابط، ندادن دارو به فرد بیمار نیز نوعی رفتار کنترل آمیز بشمار می رود. رفتارهای سودجویانه نظیر تهدید به خودکشی یا آسیب زدن به خود در صورتیکه طرف مقابل بخواهد به یک رابطه پایان دهد نیز نوعی رفتار کنترل آمیز محسوب می شود. در مواقعی که یک زن معلول، متکی به کمک یا مراقبت شخص دیگر است، خودداری از ادامه مراقبت یا سوء استفاده از این امر به طرقی که نوعی رفتار کنترلی بر وی ایجاد کند نیز سوءاستفاده در رابطه به حساب می آید. کوتاهی در مراقبت با نادیده گرفتن نوزاد یا شیر ندادن به او بنوعی خشونت خانوادگی می باشد.

زنان بیشتر از مردان در معرض خشونت های خانوادگی قرار دارند

آمارها نشان می دهد که مردان بیشتر از زنان به رفتارهای خشونت آمیز دست می زنند.

برخی از گروه های زنان بیشتر از دیگران در خطر مواجهه با فتار های خشونت آمیز قرار دارند شامل:

 • زنان باردار.

 • زنان مطلقه.

 • زنان معلول.

 • زنان بومی استرالیا.

برخی حقایق در خصوص خشونت های خانوادگی

 • زنان بیشتر از مردان در معرض رفتار خشونت آمیز همسر فعلی یا قبلی خود قرار دارند.

 • سوء استفاده کننده گان ممکن است با شخصیت به نظر برسند و در جامعه دارای احترام باشند یا خود را فربانی خشونت نشان دهند. کسانیکه مورد خشونت خانوادگی قرار دارند اغلب این امر را بازگو نمی کنند و در واقع آنرا کتمان می کنند.

 • کسانیکه با دیگران رفتار خشونت آمیز دارند معمولاً آنرا انکار می کنند یا فرد مقابل را مقصر می دانند. آنها فکر می کنند که حق دارند رفتار خشونت آمیز داشته باشند.

 • کودکانی که در معرض رفتارهای خشونت آمیز خانوادگی قرار دارند حتی اگر این نوع رفتار را نبینند یا نشنوند تحت تاثیر آن قرار می گیرند.  این بدان خاطر است که فردی که از آنها سرپرستی می کند مورد ارعاب قرار می گیرد و زندگی اش بنوعی مختل می شود. خشونت خانوادگی برای کودکان نوعی آزار روحی است.

 • کسانیکه همجنس گرا هستند، تغییر جنسیت داده اند، یا دوجنسه هستند نیز ممکن است در معرض رفتارهای خشونت آمیز باشند.

انواع دیگر رفتارهای خشونت آمیز در خانه

هر نوع رفتار خشونت آمیز غیر قابل قبول است. در کنار رفتارهای خشونت آمیز خانوادگی، انواع دیگر خشونت نیز در خانواده ها و روابط بین فردی روی می دهد. این نوع رفتار ها الزاماً رفتار القاء قدرت و کنترل آمیز نمی باشند اما می توانند برای فرد، خانواده و روابط اجتماعی مضر باشند.

خشونت می تواند در هر نوع رابطه ای رخ دهد. این شامل خشونت زنان علیه مردان، خشونت علیه افراد مسن و معلولان، و خشونت نوجوانان نسبت به والدین شان می باشد.

ممکن است کسانیکه انواع دیگر خشونت در خانه را تجربه می کنند نظیر کسانیکه خشونت خانوادگی را تجربه می کنند مورد آسیب روحی و جسمی قرار گیرند یا از این امر شرمنده باشند.  

سوء استفاده از کودکان نیز نوعی خشونت در خانه بحساب می آید و به هیچ وجه قابل قبول نیست. اگر شما فرد جوانی هستید که مورد خشونت قرار دارید می توانید با Kids Helpline (خط تلفنی کمک به کودکان) به شماره 1800 55 1800 یا با پلیس به شماره 000 تماس بگیرید. اگر در معرض خطر آنی قرار دارید با پلیس باا شماره 0000 تماس بگیرید.

اگر در معرض هر کدام از انواع دیگر خشونت در روابط یا در خانواده قرار دارید، اطلاعات ارائه شده در این وبسایت و بسیاری از خدماتی که در آن لیست شده اند می تواندبرای شما مفید باشند. 1800RESPECT میتواند از کسانیکه مورد سوء رفتار و یا خشونت در خانه قرار دارند پشتیبانی کرده و به آنها اطلاعات لازم را بدهد. باا شماره 732 737 18000 تماس بگیرید.

   

 

برای انجام تماس اضطراری با استفاده از TTY یا خدمات ملی امداد به Calls to emergency services مراجعه کنید.

 

حمایت از قربانیان/بازماندگان

چگونه میتوانم از فردی که در معرض خشونت خانوادگی قرار دارد حمایت کنم؟ خشونت خانوادگی یک مسئله رایج میباشد_از هر سه زن یک نفر خشونت خانوادگی را در طول عمر خود تجربه میکند. راهکارهای عملی وجود دارد که میتوانید برای کمک انجام دهید.

 حمایت از قربانیان/بازماندگان

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria