To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Kä tɔ̈ në Ajuiɛɛr de ŋëm de rɔt apieth e kë

Ee ajuiɛ̈rë anyooth kä lëu ba ke looi në ŋëm de rɔtdu apieth.

Na riääcë në rɔtdu, ka raan de paanduɔ̈n ka raan luui ke we, ke we cɔl 000 ago bolith bɛ̈n.

Na kɔɔr ba yup në telepun cïn gääu ke yï cɔ̈të në TTY ka në National Relay Service, tïŋ Calls to emergency services

Ŋëm de apiɛth baai

Tïït yenë baai nyin tïït

 • Tïït de nyin de kë ye bɛ̈n në kɔc yiic ee ya lon de raan ebɛ̈n. Kɔc cëŋ në yï lɔ̈ɔ̈m alääu bïk bolith yuɔ̈p në 000 të nɔŋ en awuɔɔu de tɔŋ, ka dhiɛ̈ɛ̈u piŋkë paandu. Kɔc tɔ̈ në ɣön nhial aye ke piŋ eya në kɔc thiääk kenë keek ku kony kë ke.

 • Them bë naŋ të bïn ya lɔ thïn në thaa kɔɔr yïn en. Ye namaai ke kɔc muk në walletduyic ka në telepundu yic nambaai ke kɔc ke paanduɔ̈n ka mɛ̈ɛ̈th ku.

 • Them ba naŋ telepun duɔ̈n yïn yup (ye temic në wëu) ago rɔt ya piŋ wɔnë kɔc ku telepun acïï lëu bë yök në bil de telepunic ka në bukic.

 • Yɔ̈kë rɔt dhɔ̈l de kuël de rɔt wei të nɔŋ en kë ŋëi yï kɔɔr në näk.

Loi ajuiɛr de kuɛl de rɔt wei

 • Loi ɣän lëu bïn ke rɔt ya liɛɛp wei të ŋëi en naŋ kë rac yï yök ɣöndu/ka ɣön bɛ̈ɛ̈rdu.

 • Kɔɔr bɛŋ thiin de alɛ̈th lëu bïn kat ke ye ku muktɛ̈ɛ̈r kɔ̈k, ku löm waragɛk thiɛeekiicku, ku kä thi kɔ̈k yenë mïth ke pol ku wëu lik muk yïn ke yï cin të ŋëi yi jal në kaam kooric. Na kɔɔr wɛl ke akïm, ke ke tɛ̈ɛ̈u ke në bɛŋthin duɔ̈n de kat.

 • Wan muktɛ̈ɛ̈r kɔ̈k, ku waragɛɛk kɔ̈k, ka kɛɛt kɔ̈k. wɛ̈në ke raan ye gam piɔ̈u dɔ̈ŋ baai, ka mäthduɔ̈n ye gam piɔ̈u.

 • Na nɔŋ guɔ̈p tɔ̈ɔ̈k , ke them ba raan bï yï kuɔny në jäl baai dac yuɔ̈p bë bɛ̈n. Kɔc kɔ̈k aye jam në dhöl cïnë raan de aterdu, ye piŋ. Ku dac ke wɛ̈t matic wɔnë ye.

 • Na lëu rɔt, ke yï ye lɛ̈ɛ̈t ku kë rɛɛc cï luɔ̈i yï gätpiny. Kënë älëu yï kuɔny të ler yï köör në gël de akuma.

Tɔ̈ wɔnë telepuun juëc

Them ba nambaai cɔk tɔ̈ në yïn ku anuaan de ɣän ceŋke cït man de:

 • kɔɔr ɣän yenë taxi ke tɔ̈ thïn (go kë ya yök në thaa yïn ke wïc).
 • telepuun de kɔc ye kony në ariɛɛr de tɔŋ në Yithet ka territory du yic.

 • maktam de ariɛɛr de tɔŋ thiɔ̈k kenë yin.

 • anuaan de maktam de bolith thiɔ̈k ke yï.

 • Tak yïn lëu ba akut de 1800RESPECT ya yuɔ̈p në1800 737 732.

Ŋëm de rɔt të cenë pɔ̈k

 • Na ca pɔ̈k wɔnë monydu ka tiŋ du, ke yï ye nur biyic cɔk dɛ̈p, ye awïïr cɔk thiɔ̈ɔ̈k, ku bap cï lëu lëu yïn e. Bolith alëu bë yï nyuɔ̈th të lëu bïn rɔt ya mac thïn në ' gël de rɔt du' paandu. kɔ̈k ke kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai anɔŋ wëu yenë ke kɔc kuɔny ago pïïr yic kɔ̈k.

 • Waar namba de telepunduɔ̈n thɛɛr ku cɔk ye tɔ̈ ke namaba 'cï thiaan' të yïn yup. Ye thimi kat du jal bɛ̈ibei të kɔɔr yïn ba jam në biäk de mïth.

 • Thiɛ̈c akuut ke miiri, akuut ke kony, akuut ke lööŋ, diktoor, thukuul ku kɔ̈k. Bïk rinkk ku të ceŋ cuɔ̈k ye lɛ̈k raandɛ̈.

 • Kɔ̈ɔ̈rë rɔt Thaduuk de wereek kuɔ̈n theekic (PO Box) ka cɔk anuän de paandu cɔk ye kë mɔɔny enɔŋ kɔc.

 • Jam wɔ̈në akuut ye luuï në biäk de kuɔ̈c ceŋ ku tɔŋ baai, jam wɔnë raan de löŋ ka bolith ago kë yï cɔk yök gël de akuma të kën yïn e kan yök. Gël de akuma e yï cɔk piŋ bolith në läntöŋtɛ̈i. Aye ke nyuɔ̈th raan de aterdu bë cuɔ̈k bɔ̈ të thiɔ̈k ke yï ka të luuï yïn thïn.

Ŋëm de rɔt apiɛth në ɣän ke jäŋ ka të de luɔ̈i

 • Mac riän du të tɔ̈ riɛ̈th juëc thïn. Duɔ̈në riändu mac piny në biäk cïn riëth juëc, na lëu rɔt, ke yï cɔk leerë të de riändu në raandɛ̈.

 • Na ca moc ka tiŋ ci pɔ̈k ke yï, tïŋ ke bɔ̈ në ɣän cïn ke mac thïn, ke yi liaapë rɔt wei etɛ̈n.

 • Na ca pɔ̈k wɔnë mocdu ke lɛ̈k bɛ̈nyduɔ̈n de të luɔ̈i bë raan ye yï kɔɔr në maktapic ya kɔn cɔk nyic ku jɔl bɛ̈n enɔŋ en. Na cathë në ɣän yenë ke riäth mac thïn, ka në thukic ke yï jam kenë kɔc dutïït ku nyuɔ̈thke atiɛpa de mony cï pɔ̈k ke yï.

 • Na ca pɔ̈k wɔ̈në monydu ke yï waar dhɔ̈l thɛɛr eke yïn ke cäth thïn. Na lëu rɔt ke yï ye kat në train ka tram, ye jal baai në thɛɛ wääc ke thɛɛ thɛɛr, ye lɔ ɣööc në ɣän wääc ka në online yic.

 • Lɛ̈kë bɛ̈nydu të de luɔ̈i lan nɔŋ yïn waragɛk de gël de akuma (protection orders) ye raan de aterdu gël bë cuɔ̈k bɔ̈ në yï lɔ̈ɔ̈m ka të de luɔ̈i. Ye thura de waragɛŋë muk në bɛŋdu yic të de luɔ̈i.

Ŋëm de rɔt apiɛth në Internetic

 • Ye lɔ luui në komputaai ke jäŋiic (tɔ̈ ɣön de kuɛ̈n, në maktaam dïït de baai yic) ka ye lɔ luui në komputaai k mɛ̈ɛ̈thku cïi lëu benë raan de aterdu ke yök.

 • Waar ka nyiääie apämduɔ̈n de Facebook kk mïthku, ka geer kä ku ago cïn raan ye ke tïŋ. Kɔc kɔ̈k alëu bïk të tɔ̈ yïn thïn lɛ̈k kɔc kɔ̈k.

 • Waar emaildu. Cɔk rir yic bë raan dɛ̈ yök-duɔ̈në rinku tɛ̈ɛ̈u thïn ku kööl ë dhiɛ̈ɛ̈thë yï.

 • Cɔk kɔc nyic komputai yic caar komputaidu yic bïk nyic lan cïn en raan ye rɔt kuël bë kä ku nyic.

Kuny de mïthi

 • Kuɔnyë mïthu bïk ɣän cenë ke kɔɔr bïk lɔ thïn ya nyic.

 • Ye ke nyuɔ̈th kan yith në jamdu yic kenë keek cï man de biäk de ŋëm de rɔt apieth në kä ye tuɔ̈l nɔŋ yïï, ŋëm de rɔt në mac ku riir kɔ̈k ke piny.

 • Ye ke nyuɔ̈th dhɔ̈l - lëu bïk kek kɛt thïn të cenë riäk bɛ̈n ka kë cop kɔc cï man de yï yom de hurricane drill.

 • Piɔ̈cë mïthku lan cenë luɔ̈iden bïk thɔ̈ɔ̈r në raan näk kɔc të ci kek cak ŋeeny ka në tɔŋic.

 • Piɔ̈cë mïthku raan lëu bïk cɔɔl ka të lëu bïk kek lɔ nɔŋ en riɔ̈ɔ̈c. Ekënë anɔŋic yi bïk cɔ̈ɔ̈t në 000 ku thiɛ̈c ke bolith bë bɛ̈n në lantöŋtɛ̈i ku lëkë bolith të tɔ̈ kek thïn.

 • Lɛ̈kë thukuul ka të yenë mïth muk thïn kedhiɛ lan nɔŋë piny tɔŋ baai, ku lɛ̈kë kɔc kɔ̈k mïth ye ke gam piɔ̈ɔ̈th. Alëu bïk nyn ya tïït në mïthku ku yekë mïthku jääm piɔ̈ɔ̈th ëya. Akut de baai e mïth kuɔ̈ny bïk röth ŋëm apiɛth. Gamë thukul ka të yenë mïth muk thïn waragɛk de gëldu de akuma (protection order) ku atiɛpa de raan de aterdu ago ke nyin ya tïït të ŋëi en bɛ̈n ede we.

Tɔŋ ku Ariɛɛr baai ku Macthok : të yenë ajuiɛɛr looi thïn ba rɔt tiit.

Na nɔŋ kë näkë ke yï cɔl 000 bë bolith bɛ̈n.

Na kɔɔr ba yup në telepun cïn gääu ke yï cɔ̈të në TTY ka në National Relay Service, tïŋ Calls to emergency services

 

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic në ajuiɛ̈ɛ̈r de wɛ̈ɛ̈r (TIS) de thookic

Jiëëm de piɔ̈u në telepuunic

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria