To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

Ye rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c ŋö?

Dɛɛt de yic de rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c e wɔ kony buk.

Yithku ku ka lɔc kek yiic në lɔɔŋ de ruɛ̈c tɛ̈c puɔc rɔt looi

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c e ya nyooth de bɛl enɔŋ raan cïï ye kɔɔr, e ye riääc ku yïne tɔŋ. E ya kë kën kɔɔr ku cïï wïc bë cɔ̈l e.

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c e ya guɛɛl wei de gäm de piɔ̈u jiɛ̈i de yic de ŋɛk lëu ben kë cïï kɔɔr jai në guɔ̈p de yic. Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c eya lɛ̈ɛ̈t de guɔ̈p de riɛɛr de ŋɛk.

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c alëu bë luɔ̈i mïth, kɔcdït, diäär ku röör kɔc ke ɣän kedhiɛ.

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c ëya aye lööm ke yebiäk de rɛc de kɔc ku tɔŋbaai. Wël yenë ke rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c wau, e yï rum në riɛɛr, ku jɔl ya të thɛɛr ye cɔ̈l en në jamic në nyindhiɛ ku luɛldɛ de të wɛ̈u ë kä cï looi në areec wëël. Në wɛpthaaië yic, ke kee wëlkë acuk ku ke nyuɔ̈ɔ̈th ku ka ye wël ke kedhiɛ luɛɛl etɛ̈ɛ̈n.

Na ye tak ke areeec wël cï ka rac looi ku kɔɔr ba guɛl, ke yï kɔc cɔk weeië. Yïn ba ye kënë looi në yup lëu bïn akut de rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c në baai nɔŋ duɔ̈n [në thöŋ de Deŋlith], ka bolith, diktordu, ka raan dun de lööŋ. Thaa alëu bë yic kuur ku ke akuut kë alëu bïk yï nyuɔ̈th yith ku kɔ̈k.

Rum de tika ka raan e rɔt looi në dhɔ̈l kuɔ̈t

Dɛɛt de yic de rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c e wɔ kony buk nyic të lëkë mäth, ka raan de panda ka luï ë wɔ lan cenë rum. Kee kä tɔ̈ ciɛ̈ɛ̈n anyooth cït ke rum de tik ka raan në biäk de kɔ̈ɔ̈rë tɔ̈c:

 • Rum ka riinypiny de tik në biäk de tɔ̈c.

 • Jäŋ de guɔ̈p në riɛɛr ka ciɛ̈ɛ̈m de thok.

 • Duut piny ne riɛɛr ku tɔ̈c në riɛɛr, nɔŋic tɔŋ ka tɔ̈ɔ̈k.

 • Nyuth de kä ke guɔ̈p raan dɛ̈ cït man de waai de moc.

 • Ɣoi de nyin.

 • Daai në raan cïn kɔ̈u alɛ̈th ke kën yï cɔl ka yɔɔt në ye kɔ̈u.

 • Tooc de atiɛ̈pa de kɔc guac röth cïn kɔ̈ɔ̈th alɛ̈th në internet de ŋɛk ke kën lɛ̈k yï.

 • Dɔm piny në riɛɛr ku cɔk yï daai në atiɛpa de kɔc guac röth.

 • Bë yi dɛ̈ɛ̈k në miääu, ka wɛl kɔ̈k lëu bïn ke niööp ku jɔl yï luɔ̈i de bal ke kuc adik.

 • Luï de bal raan cï nin, cï miääu mɔ̈ɔ̈r piɔ̈u/ka wɛl kɔ̈k.

 • Luï de kä ke guëëc raandɛ̈, luɛl de akökööl ka nyooth de atiɛpaai ke tɔ̈c, në dhöl dhoomë raan dɛ̈ në balic, yɔŋ de guɔ̈p ku dɔmpiny në riɛɛr.

 • Yuït de tik në riɛɛr (tɛ̈ɛ̈u thïn de dɛ̈ peei në tikic).

 • Dhuɔ̈m 'de meth bë tɔ̈c’ ke raan ka raan niɔp be tɔ̈c ke ŋɛk në dhöl cïi wïc.

 • Tɛ̈ɛ̈c de mïththi në riɛɛr në löŋ kɔ̈u.

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c acïi thöŋ kënë nyooth de nhiëër enɔŋ ŋɛk.

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c ee löŋ kɔ̈u ka ke luɔi ye tɔ̈c kɔɔr në riɛɛr ke cïn gɛ̈më raan. Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c ku rɛc de guɔ̈p alëu bïk ya-tök e tuɔ̈l, ka ye ke biäk de tɔŋ. Anɔŋic kä juëc ye tuɔ̈l thïn, cït man de tɔŋ de nhom ku yic ŋɛɛr.

Kä ba nyic në rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c

Ekä aaye kä thiekiiɔ ba ke nyic në rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c:

 • Ciin dïït de rum de diäär aaye röör luɔ̈i diäär ku mïth.

 • Röör ëya aaye ke rum në röör kɔ̈k.

 • Kɔc ci kan yɔŋ gup në biäk de rum aye kɔc eke yɔŋke nyic, ka cïï kan rɔ̈mpiny.

 • Kee ka kë atɔ̈ në löŋ kɔ̈u

 • Gueel enɔŋ bolith alëu be ya rir në luɔ̈i. Në ŋö lööŋ anɔŋiic kä ye kɔc nuaan, ku kɔ̈ɔ̈r de kë ye ye nyuɔɔth lan cenë ŋɛk rum edhöldɛ riric apɛi.

 • Kɔc cï rum aaye ke nhïïm tääk në dhɔ̈l ke rou, në thɛɛ kɔ̈k alëu bïk nyin riɛɛr ku kuany kë kë cï rɔt looi cök, ka në thɛɛ kɔ̈k alëu bïk kë cï rɔt luɔ̈i ke puɔ̈l në kuëny de cök. Nyïny de nhomliääp de kɔc ci yɔŋ gup ewɔ cɔk dhuk ke cï rɔt luɔ̈i kɔc kɔ̈k nhïïm në dhöl piɛth de kuɔɔny.

 • Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c e yaaŋ de guɔ̈p ku nyooth de cuɔ̈k thöŋ de riɛɛr në kɔc yiic.

 • Kɔc juëc cï rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c acie guɛl enɔŋ bolith.

Rɛ̈ɛ̈c de rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c

Kä ke tɔŋ ye röth luɔ̈i raan, cït man de Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c aaye kä ye kɔc cɔk kääc nhïïm. Kuny de kee kɔc kë/në lantöŋtɛ̈i bë kë luel kë piŋ ku lööm ke ye yic, eke kuɔny arëët ku cɔk tɔ̈ɔ̈k de piɔ̈u lɔ piny emɛ̈ɛ̈th. Kuëny de cök de kuɔɔny den athiekic arëëtic; ku kaa thiekic bë luɔ̈i cï të köör ke yen në thaa den.

Na kɔɔr ba wël juëc në ye biäkë/de kɔc cï yɔŋ gup ke yi tïŋ apäm. De të lëu bïn raan cï rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c yök kuɔny thïn.

 

Lëu ba raan cï rum në biäk kɔɔrë tɔ̈c kony yadë?

Rum de tik ka raan në biäk kɔɔrë tɔ̈c -erɔt looi në thaa thok ebɛ̈n, tiŋ tök në diäär kee dhiëc aye rum. Anɔŋ kä nɔŋ kony lëu ba ke looi.

Lëu ba raan cï rum në biäk kɔɔrë tɔ̈c kony yadë?

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault