To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນແຜນເລື້ອງຄວາມປອດໄພ

ການ​ຂຶ້ນ​ແ​ຜນ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແມ່ນ​ວິ​ທີ​​​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການຄຶດເຖິງ​ແ​ລະ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​​ການ​ກະ​ທຳ​ເມື່ອມີ​ເຫດ​ການ​ທີ່ບໍ່​ປອດ​ໄພເກີດ​ຂຶ້ນ.

ຄວາມຮຸນແຮງໃນບ້ານແລະໃນຄອບຄົວ: ຈະຂຶ້ນແຜນແບບໃດເພື່ອດູແລຕົນເອງ

ມີຫຼາຍ​ວິ​ທີ​ໃນ​ການ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.  ແຜນ​ການນີ້​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ແຕ່​ລະສະ​ພາບ​ການ​ແລະ​​ຈະຕ້ອງ​​ລົນ​ນະ​ລົງ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຕ່​ດຽວນີ້. ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄປ​ນຳ ເມື່ອສະ​ພາບ​ການປ່ຽນ​ແປງ​.

ແຜນ​ການ​ນີ້ ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ ຄົ້ນຫາ​ແລະ​ບອກ​ ແຜນລະອຽດ​ເຖິງ​ບັນ​ດາ​ທາງ​ເລືອກ​ແລະ​ຄວາມ​ຄິດ​ໃນ​ການ​ເ​ພີ້ມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ເມື່ອ​ເກີດ​ມີຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບ້ານ​ແລະ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ.  ນອກນີ້ ມັນ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ທີ່​ ໄດ້ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ ເມື່ອ​ຜູ້​ທຳ​ຮ້າຍ​ແມ່ນ​ຄົນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ.

ຄອບ​ຄົວ​ແລະ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ ເປັນ​ຜູ້​ມີ​ບົດ​ບາດ ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຊ່ວຍ​​ໃຫ້​ການ​ອູ້ມ​ຊູ​ແລະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ.  ​ນອກນີ້ ​ກໍ​ຍັງ​ມີ ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ການຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບ້ານ​ແລະ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ແລະ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ ​ທີ່​ຈະຊ່ວຍ​ຈັດແຈງ​​ແລະ​ໃຫ້​ການ​ອູ້ມ​ຊູ​.  ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ຄຶດ​ຫາ​ທາງ​ເລືອກ​ຕ່າງໆ​ໄດ້.

ເຂົ້າ​ໃຈ​ແຜນ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ

ທ່ານ​ອາດ​ຂຶ້​ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄວ້​ສຳ​ລັບ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງຫຼື​ເຮັດ​ຮ່ວມກັບ​ຄົນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວຫຼື​ໝູ່​ເພື່ອນ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ.

ແຜນ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ຕົວ​ທ່ານ

ຖ້າ​ເຮັດ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ຕົວ​ທ່ານ​ເອງ, ຖ້າ​ກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ ຄວາມຄິດດີບາງຢ່າງ ໄວ້​ແລ້ວ​ວ່າ​ມີ​ຫ​ຍັງ​ແດ່​ທີ່​ເປັນ​ຜົນ, ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ຜົນ.  ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ຈຸດ​ດີ.  ໃຫ້​ຄຶດ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮັດ​ແລ້ວ​ໄດ້​ຜົນ ຫຼັງ​ຈາກນັ້ນ​ໃຫ້​ ເບິ່ງລາຍການກວດຢູ່ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ຢ່າງ​ອື່ນ​ແບບ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ອາດ​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

ນີ້ແມ​່ນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຄວນ​ຈົດ​ຈຳ​ເມື່ອ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ເອງ:

  • ຜູ້​ທຳ​ຮ້າຍ​ແມ່ນ​ຜູ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທີ່​ກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ.  ການ​ທີ່​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກ​ຄື​ກັບ​ວ່າ​ ‘ຍ່າງ​ຢູ່​ເທິງ​ເປືອກ​ໄຂ່’ ເພາະ​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ມັກ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຄົນ​ອື່ນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍ ກໍ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະໃຊ້​ຈູດ​ຊະ​ນວນ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ອ້າງ​ເຫດ​ຜົນ​ແລະແກ້​ໂຕ​ກ່ຽວ​ກັ​ບ​ຄວາມ​ໂມ​ໂຫຮ້າຍ​ແລະ​ບໍ່ຄວບ​ຄຸມອາ​ລົມ​ເດືອດ​​ຂອງ​ຕົນ.  ການ​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ໃນ​ການ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ຫຼື ‘ອາ​ລົມ​ລະ​ເບີດ’.

  • ແຜນ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ທັນ​ເຫດ​ການ​ຢ່າງ​ສະ​ໝ່ຳ​ສ​ະ​ເໝີ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເມື່ອ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເຊັ່ນ ຖື​ພາ, ມີ​ລູກ​ໃໝ່, ຫຼື​ປ່ຽນ​ສະ​ພາບ​​ບ່ອນ​ຢູ່ອາ​ໄສ.

  • ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບ້ານ​ແລະ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ສາ​ມາດ​ອູ້ມ​ຊູ​ທ່ານ​ແລະຊ່ວຍ​ອອກ​ຄວາມ​ຄຶດ​ຕື່ມ​ໃສ່​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຄຶດ​ໄວ້​ແລ້ວ.  ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ ທີ່​ນີ້​ ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ [ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ] ຫຼື​ໂທ​ຫາ 1800RESPECT ​ທີ່​​ເລກໂທ 1800 737 732.

ແຜນ​ການ​ຮ່ວມ​ກັບ​ຄອບ​ຄົວ​ແລະ​ໝູ່​ເພື່ອນ

ເມື່ອ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ກັ​ບ​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ, ໃຫ້​ເລີ້ມ​ໂດຍ​ການ​ຟັງ.  ແມ່​ຍິງ​ຜູ້ນັ້ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ລາວ​ເອງ.  ກ່ອນ​ອື່ນ ໃຫ້​ຟັງ​, ແລະ​ໃຫ້​ຖາມກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ.  ອັນ​ນີ້ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕ່າງໆ.  ໃຫ້​ຖາມ​ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ເຮັດ​ຫ​ຍັງ​ແດ່​ແລ້ວ​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ, ແລະ​ໃຫ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ລາວ​ໃຫ້​ຄຶດ​ຫາ​ວ່າ​ມີ​ຫ​ຍັງ​ອີກ​ແດ່​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ປອດ​ ລາຍການທີ່ຕ້ອງກວດເບິ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຄຶດ​ບາງ​ຢ່າງວ່າ​ຈະ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຢ່າງ​ໃດ​ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຄວາມ​ຄຶດເຫຼົ່າ​ນີ້​ຈະ​ໃຊ້ໄດ້​ທັງ​ໝົດ.

ໃຫ້​ຈຳ​ໄວ້​​ດ້ວຍວ່າ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ຜູ້​ທຳ​ຮ້າຍຫຼາຍ​ຄົນ​ແລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ເຊິ່ງສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ແຜນ​ການ.

ໃຫ້​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານບໍ່​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສິນ​ເຫດ​ການ ຫຼື ຕັດ​ສິນ​ໃຈ. ‘ພຽງ​ແຕ່​ໜີ​ໂລດ’ ບໍ່​ແມ່ນ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ສະ​ເໝີ​ໄປ.  ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ວ່າ​ການ​ໜີ ແມ່ນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສຽງ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດ​ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.  ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ໝູ່​ເພື່ອນຫຼື​ຄົນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ເພື່ອ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ໃຊ້​ເປັນ​ຜົນ​ສຳ​ລັບ​ລາວ. 

ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຈຳໄວ້​ເມື່ອ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ສຳ​ລັບ​ໝູ່​ເພື່ອນ​ແລະ​ຄອບ​ຄົວ:

  • ແຜນ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສາ​ມາດ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ.  ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ແບບນີ້ ອາດ​ເປັນ​ຫຼັກແຫຼ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຮັບ​ເຄາະ/ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ.

  • ຖ້າ​ມີ​ເດັກ​ນ້ອ​ຍ​ມາ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ທ່ານ​ອາດ​ເຫັນ​ວ່າ​ວີ​ດີ​ໂອຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ເລື້ອງ​ ຮັກ​ສາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ.

  • ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​​ມີ​ ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕ້ອງ​ແຈ້ງ [ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ] ຖ້າ​ມີ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ.

  • ທ່ານ​ອາດ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃຫ້ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ.  ຖ້າ​ແມ​່​ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ​, ໃຫ້​ສົ່ງ​ຕໍ່​ຫາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບ້ານ, ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ, ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ ໃນແວດ​ວົງການ​ອູ້​ມ​ຊູ​ແບບຕໍ່​ເນື່ອງ.  ໃຫ້​ກວດ​ເບິ່ງ ທີ່​ນີ້​ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ການ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ[ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ], ຫຼື​ໂທ​ຫາ 1800RESPECT ​ທີ່​​ເລກໂທ 1800 737 732.

ລາຍ​ການ​ກວດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຢູ່​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ

ຈຸດກວດ​ສຳ​ຄັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ທົ່ວໆ​ໄປ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ເພື່ອ​ເພີ້ມ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.  ໂປດ​ສັງ​ເກດ​ວ່າ​ການ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຕ​້ອງ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ.

 

ລາຍການກວດສອບແຜນຄວາມປອດໄພ

ລາຍການກວດສອບນີ້ນີ້ແມ່ນການຊີ້ນຳເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຄວາມປອດໄພ.

 ລາຍການກວດສອບແຜນຄວາມປອດໄພ

 

Developed with: Domestic Violence Resource Centre Victoria