To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

ການທຳຮ້າຍທາງເພດແມ່ນຫຍັງ?

ການເຂົ້າໃຈວ່າການທຳຮ້າຍທາງເພດແມ່ນ ຫຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຕອບໂຕ້ກັບມັນໄດ້.

ສິດແລະທາງເລືອກຂອງທ່ານຫຼັງຈາກຖືກທຳຮ້າຍທາງເພດເມື່ອໝໍ່ໆນີ້

ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ແມ່ນກະ​ທຳ​ທາງ​ເພດຫຼື​​ທີ່ເປັນ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ເພດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຮູ້​ສຶກບໍ່​ສະ​ບາຍ​ໃຈ, ຖືກ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຫຼື​ຢ້ານ​ກົວ.  ແມ່ນ​ຄວາມ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ຄົນ​ຜູ້ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຊີນ​ຊວນຫຼື​ເລືອກ​ເອົາ.

ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​​ແມ່ນການ​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ແລະ​ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ສ​ິດ​ທິ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.  ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ແມ່ນ​ການ​ກົດ​ຂີ່​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ຕໍ່​ສິດ​ແລະ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​.

ກາ​ນ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ອາດ​ຈະ​ກະ​ທຳ​ຕໍ່​ຜູ້  ​ໃຫ​ຍ່ຫຼື​ເດັກ, ແມ່​ຍິງຫຼື​ຜູ້​ຊາຍ, ແລະ​ຄົນ​ຈາກ​ທຸກ​ ພື້ນ​ຖານ​ຕ່າງໆ.

ນອກນີ້ ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດອາດ​ຈະ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ທາງ​ເພດຫຼື​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທາງ​ເພດ.  ຄຳ​ສັບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໃຊ້​ສຳ​ລັບ​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ທຳ​ຮ້າ​ຍ​ທາງ​ເພດ, ເຊັ່ນ​ການ​ຂົ່ມ​ຂືນ​ແລະ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ທາງ​ເພດ, ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທົ່ວ​ໄປເມື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສະ​ເພາະ​ເມື່ອ​ໃຊ້ ບັນ​ຍາຍ​ເຖິງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເພດ​ທາງ​ກົດ​ຫມາຍອາ​ຍາ​.  ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ທ໌ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ໃຊ້​ສັບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແບບ​ທົ່ວໆ​ໄປ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ຄິ​ດ​ວ່າ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ ການ​​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເພດ​ທາງ​ກົດ​ຫມາຍ​ອາ​ຍາ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ທ່ານ​ຢາກ​ຮ້ອງ​ຮຽນ, ທ່ານ​ອາດ​​ຢາກ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພີ້ມ​ເຕີມ.  ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໄດ້​ໂດຍ​ຕິດ​ຕໍ່ ບໍ​ລິ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ດ້ານ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຂອງ​ທ່ານ [ເປັ​ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ], ຕຳຫຼວດ, ທ່ານ​ໝໍ ຫຼື ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ເອ​ກະ​ຊົນ.  ລະ​ຍະ​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ແຈ້ງ​ກໍ​ສຳ​ຄັນ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຂ​ໍ້​ມູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ທິ​ແລະ​ທາງ​ເລືອກຕ່າງໆ.

ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ໃນຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ

ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ແມ່ນ ​ຫ​ຍັງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໃຫ້​ຮູ້​ຈັກ​ຕອບ​ໂຕ້​ເມື່ອ​ໝູ່​ເພື່ອນ, ຄົນ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ຫຼື​​ຜູ້ມາ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ເປີດເຜີຍ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ.  ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ​ຂ້າງ​ລຸ່ມນີ້​ຈະ​ໃຫ້​​ບາງ ຕົວ​ຢ່າງຂອງ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ:

 • ລ່ວງ​ເກີນ​ທາງ​ເພດ.

 • ການ​ຈັບ​ບາຍຫຼື​ການຈູ​ບ​ທີ່​ຄົນ​ນັ້ນ​ບໍ່​​ປາດ​ຖະ​ໜາ

 • ການ​ກະ​ທຳ​​ທາງ​ເພດຫຼື​ກ່ຽວ​ກັບ​ທາງ​ເພດ ທີ່​ຝືນ​ໃຈຫຼືບັງ​ຄັບ, ລວມ​ທັງ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​​ຮຸນ​ແຮງຫຼື​ເຈັບ​ປວດ.

 • ການ​ເອົາ​ອະ​ໄວ​ຍະ​ວະ​ເພດ​ອອກ​ມາ​ອວດ​ເຊັ່ນ  ‘ຈົກ​ຂອງ​​ອວດ’.

 • ​ ການ​ຜົກ​ຈອບ​ເບີ່ງ.

 • ມ​ີ​ຄ​ົນ​​ຈອບ​ເບິ່ງ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ເປືອຍ​ກາຍຫຼື​ກຳ​ລັງ​ຮ່ວມ​ເພດ.

 • ການ​ເອົາ​ຮູບ​ທາງ​ເພດ​ໄປ​ລົງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ.

 • ຖືກ​ບັງ​ຄັບຫຼື​ຝືນ​ໃຈ​ຈາກ​ໃຜ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໃຫ້​ເບິ່ງຫຼື​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​​ການ​ຖ່າຍພາບ​ລາ​ມົກ​ອະ​ນາ​ຈານ.

 • ວາງ​ຢາ​ໃສ່​ເຄື່ອງ​ດື່ມ, ຫຼື​ໃຊ້​ຢາ​ແລະ​ເຫຼົ້າ, ເພື່ອ​ ລົດຫລືທຳລາຍກຳລັງຂອງຄົນຜູ້ນື່ງ​ໃນ​ການ​​ເລືອກ​ກ່ຽວ​ກັບ ເລື້ອງ​ເພດຫຼື​ການ​ກະ​ທຳ​ທາງ​ເພດ.

 • ຮ່ວມ​ເພດ​ກັ​ບ​ໃຜ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່ນອນຫຼັບ​ຢູ່, ເມົາ​ເຫຼົ້າ /ເມົາ​ຢາ​ຢ່າງ​ອື່ນຢ່າງ​ໜັກ.

 • ເວົ້າ​ລາ​ມົກ ເວົ້າຕະຫຼົກຫ​ຍາບ​ຄາຍ ຫຼື ການ​ສະ​ແດງ ຮູບກ່ຽວ​ກັບ​ທາງ​ເພດ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​​ແບບ ຄວາມ​ປະ​ພຶດ​ທີ່​ຝືນ​ໃຈ​ຄົນ​ອື່ນ, ຂົ່ມ​ຂູ່ ຫຼື ເອົາ​ປຽບ.

 • ຂົ່ມ​ຂືນ (ການ​ທິ່​ມ​ແທງ​ພາກ​ສ່ວນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ທີ່​ເປັ​ນ​ຮູ​ໂດຍ​ຂອງ​ໃດໆ).

 • ການ​ ‘ສ້ຽມ​ສອນ’ ໃຫ້​ເດັກ​ນ້ອຍຫຼື​ຄົນ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ​ໃຫ້​ກະ​ທຳ​ການ​ທາງ​ເພດ​ຢ່າງ​ໃດ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ.

 • ຄວາມ​ປະ​ພຶດ​ທາງ​ເພດ​ໃດໆ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ.

ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ການ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ທາງ​ເພດ.  ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ປະ​ພຶດ​ທາງ​ເພດ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການຫຼື​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ໃຊ້​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່, ຝືນ​ໃຈ ຫຼື ບັງ​ຄັບ​ເພື່ອ​ສະ​ແດງ​ອຳ​ນາດຫຼື​ປະ​ຕິ​ເສດ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຂອງ​ຄົນໆ​ໜຶ່ງ.  ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ແລະ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ທາງ​ເພດ​ອາດ​ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄັ້ງ​ດຽວ, ຫຼື​ເປັນ​ພາກ​ສ່​ວນ ຂອງ​ຕົວ​ແບບ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ.  ມັນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ໄດ້ຫຼາຍ​ຢ່າງ,   ລວ​ມ​ທັງ​ຜົນ​ກ​ະ​ທົບ​ທາງ​ຮ່າງ​ກາຍ, ທາງ​ອາ​ລົມ​ແລະ​ຈິດ​ໃຈ.

ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ

ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ:

 • ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ສ​່ວນ​ໃຫ​ຍ່​ແມ່ນ​ຜູ້​ຊາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຕໍ່​ແມ່​ຍິງ.

 • ຜູ້​ຊາຍ​ກໍ​ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ເຊັ່ນ​ກັນ; ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່​ແມ່ນ​ກະ​ທຳ​ຈາກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ອື່ນ.

 • ຄົນ​ສ່ວນຫຼາຍ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ຮູ້​ຈັກກັນ​ກັບ​ຜູ້​ທຳ​ຮ້າຍ, ຫຼື​ພົບ​ກັບ​ຄົນໆ​ນັ້ນ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ.

 • ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ບາງ​ຢ່າງ​ແມ່​ນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ຜິດ​ ກົດຫມາຍອາຍາ.

 • ການ​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ຕໍ່​ຕຳຫຼວດ​ອາດ​ເປັນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຍາກ.  ​ຄວາມ​ຈຳ​ກັດ​ໃນລະ​ບົບ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ​ວິ​ທີ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຫຼັກ​ຖານ​ອາດ​ເປັນ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ.

 • ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ, ບາງ​ທີ​ກໍ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ທາງ​ອາ​ລົມ​ຢ່າງ​ໜັກ, ບາງ​ທີ​ກໍຫຼົບ​ໜ້າຫຼົບ​ຕາ​ຜູ້​ຄົນ. ການ​ທີ່​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມບອບ​ຊ້ຳ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ມະ​ນຸດ​ດ້ວຍ​ກັນ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ຕອບ​ໂຕ້​ກັບ​ມັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເໝາະ​ສົມ.

 • ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ແມ່ນ​ການ​ເອົາ​ປຽບ​ໂດຍ​ອາ​ໄສ​ຄວາມບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ເຮົາ.

 • ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ ບໍ່​ໄດ້​​ຖືກແຈ້ງ​ຄວາມກັບຕຳຫຼວດ.

ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ມະ​ນຸດ​ດ້ວຍ​ກັນ, ເຊັ່ນ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ, ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເຫດ​ການ​ບອບ​ຊ້ຳ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຄົນ​ຜູ້​ໜຶ່ງເພິງ​ປະ​ສົບ.  ການ​ຕອບ​ຮັບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ອັ​ນ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ເຄາະ/ຜູ້​​ທີ່ລອດ​ຊີ​ວິດ ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ຈິງ​ໃຈ, ຈະ​ຊ່ວຍ​ລົ​ດ​ຜ່ອນ​ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ.  ການ​ສືບ​ຕໍ່​ອູ້ມ​ຊູ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພັກ​ຟື້ນ​ກໍ​ສຳ​ຄັນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ; ແລະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ຕ້ອງ​ອູ້ມ​ຊູ​ໃນ​ແບບ​​ແລະ​ໃນ​ລະ​ຍະ​ເວ​ລາ​​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ.

ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອູ້ມ​ຊູ​ຜູ້​ຮັບ​ເຄາະ/ຜູ້​ທີ່​ລອດ​ຊີ​ວິດ ໃຫ້​ເບິ່ງ​ໜ້າ ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ ຈະ​ອູ້ມ​ຊູ​ໃຜ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຖືກທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​​ໄດ້ຢ່າງ​ໃດ.

 

ຂ້ອຍຈະອູ້ມຊູໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກທຳຮ້າຍທາງເພດໄດ້ຢ່າງໃດ?

ການທຳຮ້າຍທາງເພດເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປ - ປະມານໜຶ່ງໃນຈຳນວນແມ່ຍິງຫ້າຄົນຖືກທຳຮ້າຍທາງເພດ. ມີສິ່ງທີ່ເປັນຮູບປະທຳທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ.

 ຂ້ອຍຈະອູ້ມຊູໃຜຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກທຳຮ້າຍທາງເພດໄດ້ຢ່າງໃດ?

 

Developed with: Victorian Centres Against Sexual Assault