To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn about incognito mode here. If you're in immediate danger, please call 000 

ການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໂທລະສັບ

ການໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໂທລະສັບໂດຍມີນາຍພາສາຈາກ TIS.

ບໍ​ລິ​ການ 1800RESPECT ມີ​ໄວ້​ຮັບ​ໃຊ້​ທຸກໆ​ຄົນ​ໃນ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລັຍ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຮັ​ບ​ຜົນ​ກ​ະ​ທົ​ບ​ຈາກ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ​ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ບ້ານ​ແລະ​ໃນ​ຄອບຄົວ.  ຜູ້​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ແລະ​ມີ​ປະ​ສົ​ບ​ການ​ຈະ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ ແກ່​ທ່ານ, ໃຫ້ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ອື່ນໆ.  ອັນ​ນີ້ ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ, ເຈັດ​ມື້​ຕໍ່​ອ​າ​ທິດ.

ພະ​ແນກ​ແປ​ເອ​ກະ​ສານ​ແລະ​ພາ​ສາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ແບບ 24/7 (TIS ແຫ່ງ​ຊາດ) ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ໃຊ້​ຟ​ຣີສຳ​ລັບ​ທຸກໆ​ຄົນ​ທີ່​ຢາກ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ 1800RESPECT. 

ເພື່ອ​ຂໍ​ນາຍ​ພາ​ສ​າ:

  • ໂທຫາ 1800RESPECT ທີ່​ເລກໂທ 1800 737 732 ແລະ​ຂໍ​ເອົາ​ນາຍ​ພາ​ສາ.  ຜູ້​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ຈະ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂໍ​ນາຍ​ພາ​ສາ​ໃຫ້, ຫຼ​ື

  • ໂທ​ຫາ ​ບໍ​ລິ​ການ​ແປ​ພາ​ສາ​ທາງ​ໂທ​ຣະ​ສັບ (TIS) 131 450 ແລະ​ຂໍ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕິດ​ຕໍ່ 1800RESPECT ໃຫ້. 

ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ​ທາງ​ອອນ​ລາຍ

ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ ທາງ​ອອນ​ລາຍ ຂອງ 1800RESPECT ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

 

ໃນ​ກໍ​ຣະ​ນີ​ທີ່​ມີ​ອັນ​ຕະ​ຣາຍຮີບ​ດ່ວນ​ໃຫ້​ໂທ 000 ເພື່ອ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ ​ຕຳ​ຫຼວດ.

ຖ້າທ່ານຢາກໂທສາຍດ່ວນໂດຍໃຊ້ TTY ຫຼືບໍລິການໂທສົ່ງຕໍ່ແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງ: Calls to emergency services

 

TIS

ການໃຊ້ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງໂທລະສັບໂດຍມີນາຍພາສາຈາກ TIS.

TIS