To leave this site quickly, click the Quick Exit button below. Learn more about Quick Exit button here. If you don’t want your browser history saved, please open incognito browsing mode. Learn more about incognito mode here.  In an emergency, call 000.

Pagpapayo sa Telepono

Paggamit sa Pagpapayo sa Telepono nang may tagasalinwika ng TIS

Ang Serbisyong 1800RESPECT ay magagamit ng lahat ng mga tao sa Australia na apektado sa seksuwal na panghahalay at karahasan sa tahanan at pamilya.  Ang mga kuwalipikado at may karanasang tagapayo ay nagbibigay ng payo, impormasyon at tulong upang mahingan ng tulong ang iba pang mga serbisyo. Magagamit ito nang 24-na-oras bawat araw, pitong araw bawat linggo.

Ang 24/7 teleponong Translators and Interpreters Service (TIS National) ay magagamit nang libre nang sinuman na gustong kontakin ang 1800RESPECT. 

Upang ma-areglo ito:

  • Tawagan ang 1800RESPECT sa 1800 737 732 at humiling ng isang tagasalinwika. Magtatakda ang mga tagapayo ng mga pag-aareglo, o

  • Tumawag sa TIS sa 131 450 at hilingin sa kanilang kontakin ang 1800RESPECT. 

Online na Pagpapayo

Ang pagpapayo ng 1800RESPECT Online ay magagamit lang sa Ingles. 

 

Sa sitwasyon ng agarang panganib, tumawag sa 000 para sa tulong ng pulis.

Upang magsagawa ng tawag pang-emerhensiya gamit ang TTY o ang National Relay Service, tingnan ang Calls to emergency services

 

TIS

Paggamit sa Pagpapayo sa Telepono nang may tagasalinwika ng TIS

TIS